ടിന്നിലടച്ച ചരിത്രം

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, പുകവലി, സൂര്യൻ, ഉപ്പ് തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യൻ പല വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുടെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായ നിക്കോൾസ് അപ്പെർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. 1795 ൽ, യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത് ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ സൈനിക ഭക്ഷണ സംഭരണത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. 1804-ൽ നിക്കോൾസ് അപ്പെർട്ട് വിജയിച്ചു. മാംസവും ബീൻസും ഭരണിയിൽ ഇടുക, തുടർന്ന് കോർക്ക് മൃദുവായി പ്ലഗ് ചെയ്യുക (ഉറപ്പാക്കാൻ) ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണ രീതി. ചൂടുള്ള ബാത്ത് ചൂടാക്കി, 30-60 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലേക്ക്, വാതകത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ഭരണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, ചൂടുള്ള മൃദുവായ പ്ലഗ് ഇറുകിയിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുക, മെഴുക് സീൽ പൂശുക. നിക്കോൾസ് അപ്പെർട്ട് തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നെപ്പോളിയൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. 1809-ൽ 12,000 ഫ്രാങ്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചു, 1810-ൽ, നിക്കോൾസ് അപ്പെർട്ട് മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ശാശ്വത സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ഇത് കാനിംഗ്, വെന്റിങ്, സീലിംഗ്, വന്ധ്യംകരണം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. തുടർന്ന് 1810-ൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടിൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ക്യാനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് ഐ ഉണ്ടാക്കിടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണം സ്വമേധയാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല. 1812-ൽ നിക്കോൾസ് അപ്പെർട്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാനറിയായ ദി അപ്പെർട്ട് ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്യാനറി ഔദ്യോഗികമായി തുറന്നു.
ചരിത്രം1


പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-19-2021